17.6.2020 पनवेल महापालिका क्षेत्रातील कोव्हीड-19 संसर्ग रूग्णांचा आढावा व महापालिकेने रूग्णां साठी नव्याने तयार केलेले कोव्हीड सेंन्टर याचा आढावा