16.12.2019 पनवेल खांदेश्वर रेल्वे स्टेशनला लागुन सिडको राबवत असलेल्या गृहप्रकल्पास स्थानिक नागरीकंचा विरोध आहे या जागेची पहाणी करतांना