16.10.2017 पनवेल येथील नवीन विमानतळाच्या जागेच्या प्रश्ना संदर्भात ग्रामस्त व सिडकोचे अधिकारी याचे सोबत चर्चा करताना