16.08.2019 आज सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यातील तांबवे ,बहेगाव,कणेगाव,घुणकी,भरतगाव या पूरग्रस्त गावांना भेट देवून पाहणी केली