16.03.2019 प्रजापिता ब्रम्हा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय आयोजीत श्रीमद् भगवद् गीता दिव्य प्रवचन कार्यक्रम प्रसंगी थेरगांव येथे