15 .10. 2017 पंढरपूर येथे आज पांडुरंगाचे दर्शन घेतांना