15.04.2016 आज कर्जत तालुक्यातील कशेळे ,खांडपे ,आवळस ,पळसदरी , नांगुर्ले दौऱ्या प्रसंगी