14 Feb 2017 Pimple Gurav, Thergaon – Datta nagar Prachar