14.09.2017 डांगे चौक येथील वाहतूक समस्येची पाहणी करताना