14.04.2019 पिंपरी चिंचवड दौ-या प्रसंगी थेरगाव येथील ग्रीन्स हौ.सोसायटी मधील नागरिकाशी संवाद साधला