14.04.2019 पिंपरी चिंचवड दौ-या प्रसंगी आकुर्डी येथील गुरुव्दारस भेट दिली