14.01.2019 खालापूर तालुक्यातील वडगांव व कलोते ग्रामपंचायतच्या शिवसेना सरपंचांचा सन्मान करताना