14.01.2019 खालापूर तालुक्यातील जांभवली येथील समाज मंदिराच्या उद्घाटन प्रसंगी