13.10.2018 खालापूर तालूक्यातील धोंडीवली व नावंडे येथे चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीची