13.09.2021 पनवेल युवासेनेचे रायगड जिल्हा उपआधिकारी श्री अवचित राऊत यांच्या खारघर सेक्टर न.१२ मधील गणपती मंडळास भेट दिली