12.6.2020 श्री क्षेत्र देहू जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज पालखी प्रस्थान सोहळा