11 April 2016 Aalandi Swami Samarth Murti Sthapana & Navalakh Unbre-Ramnavami Utsav