11.05.2021 पनवेल उपजिल्हा रूग्णालयास आज भेट देऊन रूग्णांची विचारपूस केली रूग्णालयातील कोरोना वार्ड व इतर रूग्णांची सविस्तर माहिती वै