10.8.2020 खोपोली नगरपरिषधेच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या कोवीड केअर सेंटरची पहाणी रायगडजिल्हा पालकमंत्री आदिती तटकरे खासदार