10.05.2018 सलग ३ वर्षी पवना धरणातील गाळ काढण्यात आला त्या प्रसंगी