10.11.2018 तळेगाव मावळ येथे जाणता राजा या महानाट्य प्रयोगाच्या प्रसंगी