01.05.2018 कामगार दिनानिमित्त वडार समाज महाराष्ट्र वडार मजूर शिल्प प्रतिष्ठान चिंचवड आयोजित प्राचिन शिल्पकाराचे समाज गौरव पुरस्कार