1.10.2018 थेरगांव येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसरातील शिवसृष्टीच्या कामाची पहाणी करताना