09 April 2016 Shri Swami Samarth Maharaj Pragat Din