08.10.2021 डॅा.शिशिर शिरसाठ व आकाश भरत बारणे यांनी वाकडरोड थेरगांव येथे सुरू केलेल्या “The Phothology Lab “चे उद्घाटन आज माझ्या हस्ते झाले