07.10.2021 कुमार ड्रेसेस देहूरोड या रेडीमेडस् शोरूमचे उद्घाटन आज माझ्या हस्ते झाले या प्रसंगी