07.04.2019 चिंचवड येथील मोरया गोसावी स्टेडीयम येथील सभे प्रसंगी