05.06.2021 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या थेरगांव येथील रूग्णालयाच्या लोकार्पण सोहळा