04 Aug 2015 With Nagar Vikas Mantri Vyankayya Naydu