04.10.2021 कर्जत पनवेल नवीन रेल्वे लाईनचे काम चालू आहे रेल्वे जात असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी बाबत आज मी चौक येथे बैठक घेतली माझ्या समवेत आमदार महेंद्र थोरवे,