04.08.2019 पवना धारण १०० % भरल्याने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत करवा