04.08.2019 पवना धरण १००% भरल्याने खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी पवना धरणावर जावून जल पूजन केले