04.03.2019 पाषाण सोमेश्वर वाडी पुणे येथील पुरातन सोमेश्वर मंदीरा मघ्ये महाशिवरात्री निमीत्त