03.09.2021 नगरविकास मंत्री मा.ना.एकनाथ शिंदे साहेब यांनी आज पनवेल,उरण येथील गरजेपोटी बांधलेली घरे,पनवेल नवीन विमानतळ येथील बाधीत गावच्या घरांचा प्रश्न,पनवेल महापालिका क्षेत्रातील