03.04.2019 खालापूर -खोपोली दौ-या प्रसंगी खालापूर तालुक्यातील देवनावे गावात कार्यकर्ता बैठक पार पडली