03.04.2019 खालापूर -खोपोली दौ-या प्रसंगी खालापूर तालुक्यातील सावरोली गावात गावदेवीच्या मंदिरात दर्शन घेऊन