साई मंदिर येथील मा.प्रतिभाताई पाटील यांचा सोबत दि. 04.06.2017