खासदार स्थानिक विकास निधीतील कामे

कर्जत – खालापूर

पिंपरी चिंचवड

देहू

पनवेल

मावळ

उरण

माननीय पंतप्रधान सहाय्यता निधीतून गरजू आणि गरीब जनतेला दुर्धर आजारांच्या उपचाराकरीता सहाय्य

पंतप्रधान ग्राम सडक योजना

पुणे व रायगड येथे मंजूर केलेली विकास कामे

जिल्हा नियोजन पुणे व रायगडच्या माध्यमातून केलेली विकास कामे